ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО BGENERGY

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО BGENERGYПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО BGENERGY

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ:

BGENERGY- 2.002-0002-C01 "Подобрена енергийна ефективност в сградата на НЧ Просвета 1927 – с. Граматиково”

ДБФП BGENERGY- 2.002-0002-C01 от 29.04.2022г. 

На 29.04.2022г.  между Министерство на енергетиката,  в качеството му на Програмен оператор  по  програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. и община Малко Търново,  в  качеството й на Бенефициент, беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BGENERGY- 2.002-0002-C01по проект „Подобрена енергийна ефективност в сградата на НЧ Просвета 1927 – с.Граматиково“

Проектът бе осъществен с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г.

  Бенефициент по проекта е Община Малко Търново.

               Партньор по проекта:Норск Енерджи /NORSK ENERGI/ –Норвегия.

           Срокът на изпълнение на проекта бе 18 месеца,  с дата на стартиране 29.04.2022г. и дата на приключване 30.10.2023г.

На 11.10.2023г.се извърши работно посещение за споделяне на добри практики от представител на партньора по проекта  Норск Енерджи, Норвегия – Сергей Фасчевски, във връзка с изпълнение на  Дейност №3 „Обмяна на опит, знания и добри практики с Партньора“.

Целта на посещението бе обмен на опит от страната донор във връзка с бъдещо сътрудничество за изпълнение на съвместни проекти по Програмата. Намиране на потенциални партньорски организации на територията на  страната донор; обмен на опит и знания, технологии, и добри практики между български общини и  организации и общини от страната донор.

Основните теми, които бяха засегнати, са:

-        Кратка характеристика на обекта - НЧ „Просвета 1927“ - с. Граматиково;

-        Геометрични характеристики на сградата и режим на обитаване;

-        Състояние преди интервенцията;

-        Коефициент на топлопреминаване;

-        Класификация на сградата;

-        Енергоспестяващи мерки по проекта;

-        ЕСМ по системите за отопление на сградата;

-        ЕСМ по системите за вентилация;

-        Изпълнение на заложените индикатори;

-        Изпълнение на заложените дейности по проекта и получени резултати.

Чрез споделянето на опит, представителят на Норск Енерджи – Сергей Фасчевски запозна участващите в работната среща с енергийната политика в обществените сгради на територията на гр. Осло, Норвегия. Бе представена презентация и изложи енергийните стандарти на новите и старите сгради, като сподели, че към днешна дата „Зеленото“ електричество покрива 80% от потреблението на енергия в жилищни и нежилищни сгради в Норвегия.

Участието на норвежки партньор с опит в областта, допринесе за по-значимия обмен на ноу-хау и постигането  на тясно сътрудничество с цел подобрена ефективност от реализацията на настоящия проект. Чрез установеното партньорство с Норск Енерджи, Норвегия,  община Малко  Търново получи възможността да се поучи от най-добрите технологични решения в областта на енергийната ефективност и ще повиши  квалификацията на служителите си при внедряване и поддръжката на модерни технологични решения в тази област.

Дейностите по проекта бяха изпълнени в срок, съгласно условията на АДБФП. Същите приключиха на 23.10.2023г със заключителна  пресконференция проведена  в Заседателна зала на Община Малко Търново гр. Малко Търново, на която бяха представени, целите на проекта,  изпълнените дейности и постигнатите резултати с реализацията на проекта.

В резултат на реализацията на проекта се подобри енергийната ефективност в сградата на НЧ «Просвета1927»-с.Граматиково, което води до трансформацията й в сграда с близко до нулевото потребление. Нейното обновяване ще допринесе за устойчив и декарбонизиран сграден фонд в България, като ще съчетае възможностите за оперативната съвместимост на  различни технологии за постигане на високи класове на енергийна ефективност и технологии за възобновяема енергия.

В тази връзка е постигната и основната цел на проекта повишаване на енергийната ефективност в община Малко Търново чрез технологично обновление и подобряването на енергийната ефективност на сградния сектор, което е един от основните фокуси на представената в края на 2019 г. от Европейската комисия Европейска Зелена сделка и има ключова роля за постигането на амбициозната цел за въглеродна неутралност до 2050 г.

          Всички основни дейности по проекта бяха изпълнени в рамите на определения с договора срок, а именно:

-  Дейност №1 „Управление на проекта“;

-  Дейност №2  „Изпълнение на СМР за проект : „Подобрена енергийна ефективност в сградата на НЧ Просвета 1927 - с. Граматиково“;

-  Дейност №3 „Обмяна на опит, знания и добри практики с Партньора“

-  Дейност №4 „Дейности за информация и пубичност“; изпълнени бяха мерките за информация и публичност,

-  Дейност №5 „ Строителен надзор по изпълнение на подобряване на енергийна ефективност в сградатана НЧ Просвета 1927 - с. Граматиково“;

-  Дейност №6 „ Авторски надзор по по изпълнение на подобряване на енергийна ефективност в сградатана НЧ Просвета 1927 - с. Граматиково“;

-  Дейност №7 „Одит“.                                                                                               

        Общата стойност на проекта е в размер на 744 207,52 лв., като финансирането от Финансовия механизъм на ЕИП е в размер на 632 576.40 лева, а националното финансиране е в размер на 111 631.12 лева

 

Вижте още:

- FINAL PRESS


назад